स्थानीय पर्व विदा सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):