स्वास्थ्यकर्मी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । मिति २०७८ वैशाख २७