“घ” वर्गको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):