सूचना तथा समाचार

क्षयरोग अभियान संयोजक पद सम्बन्धि सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

क्षयरोग मुक्त संयोजक(छैठो तह)को पदको उमेद्वारको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना प्रकाशित मिति २०८१/०१/०३

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा मिति : २०८०/१२/२८

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

कृषि विकास शाखाको सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/१२/२८

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Nepal National Building Code लागु गर्ने सम्बन्धमा प्रकाशित मिति : २०८०/१२/२५

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages