सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०८०/१२/१०

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

लम्पी स्किन विरुद्द खोप लगाउने बारे सूचना प्रकाशित मिति २०८०-१२-०९

तालिममा सहभागी हुने/गराउने सम्बन्धि सूचना

युवा तथा खेलकुद शाखाको सूचना प्रकाशित मिति २०८०/१२/०४

हलुका सवारी चालक पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

Pages