सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७९।१२।१०)

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७९।१२।१०)

Invitation for Bids for the following Mentioned Work(Published Date: 2079/12/08)

ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नु पूर्व जारि गरिएको सर्बजनिक सूचना ( सूचना प्रकाशित मितिः २०७९।१२।०६)

बोलपत्र रद्ध गरिएको सूचना (सूचना प्रकाशित मितिः २०७९।११।२१)

Pages