सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८-०६-२५

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Invitation for Bids | 2078 Ashwin 10

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Invitation for Quotations for Gravel laying on various roads of Mahalaxmi Municipality

Invitation for Bids | 2078 Bhadra 21

बोलपत्र पेश गर्ने खोल्ने मिति र Technical Criteria संशोधन सम्बन्धी सूचना | प्रकाशित मिति २०७८ साउन १२

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages