सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०८०।०२।२२)

Invitation For Bids for the Following Mentioned Work ( Published Date: 2080/02/10 )

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना ( सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०२/०९ )

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०८०।०१।२८)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०८०।०१।२८)

Pages