सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

Invitation for Bids | 2078 Bhadra 21

बोलपत्र पेश गर्ने खोल्ने मिति र Technical Criteria संशोधन सम्बन्धी सूचना | प्रकाशित मिति २०७८ साउन १२

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्र पेश गर्ने, खोल्ने मिति र Technical Criteria संशोधन सम्बन्धी सूचना ।

खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना २०७८ असार २१

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्र पेश गर्ने र खोल्ने मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८/०२/२१

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages