सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७/१०/१४)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७७ १० १२

Invitation for Bids published on 2077-10-05.

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना । (२०७७/०९/१२)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Sanitary Pad

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages